KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem do udziału w webinarze organizowanym przez LUX MED oraz udzieloną zgodą.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem do organizowanego webinaru oraz wyrażeniem zgody na komunikację marketingową jest LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21C (dalej jako „LUX MED”).

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez LUX MED możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

 

Pani Katarzyna Pisarzewska

e-mail: daneosobowe@luxmed.pl  

Jakie jest źródło pozyskania moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Twojej osoby jako uczestnika prowadzonego przez LUX MED webinaru. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu oraz adres e-mail. Możesz również podać nam dodatkowe informacje o sobie, obejmowane przez Ciebie stanowisko służbowe, wskazanie czy Twoja organizacja korzysta z opieki medycznej LUX MED. Twoje dane osobowe podajesz nam sam w ramach procesu rejestracji do udziału w webinarze.

Do wysyłki komunikacji marketingowej z ofertą produktową Grupy LUX MED potrzebujemy Twojego imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Twojego udziału w webinarze, w tym w szczególności: przyjęciem Twojego zgłoszenia, dostarczeniem Ci informacji niezbędnych do uczestnictwa w webinarze, kontaktu z Tobą w sprawach związanych z prowadzonym webinarem, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez LUX MED (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W ramach Twojej dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności LUX MED taką jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej. Możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej osoby pozyskane w trakcie współpracy z LUX MED w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o Tobie. Celem takiego przetwarzania Twoich danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do Ciebie komunikatów do Twoich potrzeb. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy możesz otrzymywać od nas SMS, MMS czy połączenia przychodzące.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw).

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. dostawcom usług zaopatrujących LUX MED w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),

2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających LUX MED w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

3. dostawcom usług wspierającym nas w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę wiadomości SMS oraz e-mail).

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

 Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. wspierających naszą organizację w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną, na przykład umowę zawartą pomiędzy LUX MED a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia Ci prawidłowej rejestracji w organizowanym webinarze oraz umożliwienia Ci uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania, a następnie przez okres obejmujący możliwość pojawienia się ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności wynikający z przepisów prawa cywilnego np. w przypadku zakwestionowania udzielonej zgody.

 Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie danych osobowych w ramach rejestracji na webinar jest dobrowolne, jednak z uwagi na cele organizacyjno-administracyjne niezbędne w celu przyjęcia i zarejestrowania Twojego zgłoszenia.

Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny i może zostać wycofana w każdym momencie. Odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług LUX MED oraz podmiotów należących do Grupy LUX MED. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej odwołaniem.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec LUX MED sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez infolinię lub pod adresem daneosobowe@luxmed.pl.  

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.